K
i
e
m
e
l
t

h
í
r
e
k
Kiemelt hírek
 
 

A Szövetség célja, hogy a magyar fegyveres erők állományában szolgálatot teljesítőket és családtagjaikat segítse abban, hogy tettek és szavak által megismerhessék a kereszténység/keresztyénség kötelesség–ethoszát, a keresztény/keresztyén erkölcsnek megfelelő élet- és hivatásvitelt.

A Keresztény Katonák Szövetségének alapelvei azokat a legfontosabb megállapításokat tartalmazzák, amelyek megalapozzák a szövetség programjait, tagjainak tevékenységét. Ezáltal meghatározva a Szövetség önazonosságát, összehangolják tagjainak, különböző vezető testületeinek és szerveinek tevékenységét, segítik a szövetségen belüli egység megvalósítását.

A Szövetség elvárja minden tagjától, hogy az Alapelveket és a szövetség céljait megismerje és elfogadja, igyekezzen érvényesíteni tevékenységében, a konkrét kérdések megítélésében és lelkiismerete szerint igyekezzék érvényesíteni a szövetség alapelveiben, céljaiban megfogalmazott elveket, értékeket és célokat.

A Szövetség alapelvei:

1.) A Magyar Keresztény Katonák Szövetsége eszmei alapon nyugvó keresztény/keresztyén ökumenikus szövetség.

2.) A Magyar Keresztény Katonák Szövetségének keresztény eszmeiségéből következik, hogy a szövetség belső életében a keresztény emberektől elvárható módon a kölcsönös tisztelet, az áldozatvállalás és szeretet szellemében valósítja meg tevékenységét. A szövetség keresztény szellemisége a közéletben és a katonai életben való részvétel stílusában és magatartásában is megnyilvánul.

3.) A Magyar Keresztény Katonák Szövetsége demokratikus és hazafias szövetség. A magyar nemzeti hagyományok és sajátosságok szellemében, valamint a kialakult történelmi helyzet figyelembevételével dolgozza ki programját és folytatja tevékenységét az egész társadalom és nemzet érdekében (ezen belül különös figyelmet fordít a fegyveres erők aktív és nyugállományú tagjai felé).

4.) A Magyar Keresztény Katonák Szövetsége az egyházaktól független szervezet. Tiszteletben tartja az egyházak és a vallási közösségek autonómiáját.

5.) A Magyar Keresztény Katonák Szövetségének meggyőződése szerint az egyházak szerteágazó és mással nem helyettesíthető hivatást töltenek be a társadalom életében. A szövetség egyik kötelessége éppen az, hogy az egyházak feladatának minél sikeresebb teljesítéséhez segítséget vagy védelmet nyújtson.

6.) A Magyar Keresztény Katonák Szövetsége magyar hazafias céljai arra a meggyőződésre épülnek, hogy a szervezet a magyar nemzet érdekét akkor szolgálja a legjobban, ha egyidejűleg mindent megtesz más népek, nemzetek, nemzetiségi csoportok történelmi hagyományainak, sajátos értékeinek és érdekeinek tiszteletben tartásáért, elismeréséért és védelméért.

7.) Határozott nemzeti jellege mellett a Magyar Keresztény Katonák Szövetsége szoros együttműködésre törekszik más országok keresztény/keresztyén katonáinak szövetségeivel és egyesületeivel, hasznosítja azoknak eszmei eredményeit és gyakorlati tapasztalatait.

8.) A Magyar Keresztény Katonák keresztény eszmeisége tehát elsősorban tagjainak elkötelezettségéből fakad. Tagjai éppen ezért kötelességüknek érzik a társadalmi és katonai életben való aktív részvételt, melyet feladatnak és szolgálatnak tekintenek. Meggyőződéssel vallják, hogy lehetséges a keresztény szellemű és becsületes közéleti és katonai tevékenység.

9.) A Szövetség saját eszmei elkötelezettsége mellett tiszteletben tartja minden ember ettől eltérő nézetét. A Magyar Keresztény Katonák Szövetsége az emberi személy szabadságának elvét vallja és elítél minden világnézeti vagy vallási alapon történő megkülönböztetést.

10.) A Magyar Keresztény Katonák Szövetsége a kereszténység/keresztyénség eszmerendszerét vallja és az ennek megfelelő társadalom megvalósításáért dolgozik. Épít a keresztény katonák szövetségeinek, egyesületeinek külföldi és hazai hagyományaira.

A Szövetség céljai:

11.) A Szentírás és az Egyház Tanító Hivatala alapján megismertesse és elfogadtassa tagjaival Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat és üdvözítőjüket.

12.) Missziós tevékenységével segítse a tábori lelkészi szolgálatot abban, hogy lelki és szellemi kapcsolatot ad a Szentháromságos Istenhez való közeledés elindítására és a vele való kapcsolat elmélyítésére.

13.) A tábori lelkészi szolgálat egyházi szabályai által előírt vallási gyakorlatok és szertartások végzésének elősegítése és támogatása pl. egyházi, nemzeti és fegyvernemi ünnepek liturgiájának előkészítése, (azon való) részvétele.

14.) Katonai, civil kórházakban és elfekvő intézményekben ápolt honvéd betegek és családtagjaik testi-lelki segítése.

Katona János alezredes
A Keresztény Katonák
Szövetségének elnöke